FB
FB
Ecol Unicon

Separatory Tłuszczu

Separatory Tłuszczu


Separatory Tłuszczu - urządzenia ochrony wód - Ecol Unicon

W separatorach tłuszczu oleje organiczne ulegają separacji w wyniku rozdziału grawitacyjnego oraz wykorzystania procesu flotacji. Cząstki tłuszczu, ze względu na gęstość mniejszą od gęstości wody, gromadzą się na jej powierzchni. Specjalnie ukształtowane deflektory, umieszczone wewnątrz korpusu separatora (na wlocie i wylocie), wymuszają odpowiedni przepływ ścieków oraz uniemożliwiają wydostanie się z separatora oddzielonych substancji tłuszczowych. Zanieczyszczenia o większej gęstości, które dostają się wraz ze ściekami, opadają na dno zbiornika.

Dane techniczne separatorów tłuszczu znajdują się na kartach katalogowych (EST, EST-H, PST-V).

Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w instalację alarmową

Doboru separatora tłuszczu dokonuje się zależnie od właściwości i ilości przewidzianych do oczyszczania ścieków w sposób uproszczony – dla obiektów żywienia zbiorowego, na podstawie wytycznych z poniższej tabeli lub na podstawie wyliczonej wartości przepustowości separatora NS (zgodnie z normą PN-EN 1825-2).

W przypadku konieczności zastosowania separatora tłuszczu z osadnikiem należy wykonać dalsze obliczenia.

Uproszczony dobór separatora tłuszczu

Wytyczne doboru uproszczonego separatora tłuszczu dla obiektów żywienia zbiorowego

Separatory Tłuszczu - dobór - urządzenia ochrony wód - Ecol Unicon

Separatory tłuszczu z osadnikiem

Ścieki zanieczyszczone zawiesiną powinny być podczyszczane w osadniku. Prawidłowo zaprojektowany osadnik powinien zapewnić optymalną skuteczność oczyszczania oraz odpowiednią pojemność magazynowania osadu (dobór separatora z osadnikiem). Duże elementy zawieszone w ściekach należy zatrzymywać, stosując kosze, sita lub inne elementy sortujące.

Osadnik może występować samodzielnie (rozdział: Osadniki) lub jako zintegrowany z separatorem tłuszczu produkowany w dwóch wersjach:

  • osadnik w pierwszej części oddzielony przegrodą PST-V
  • urządzenie z pogłębionym korpusem EST-H.

Zintegrowany układ ma na celu zmniejszenie powierzchni instalacji oczyszczającej przy zapewnieniu wysokiego stopnia oczyszczania tłuszczu i zawiesin. Urządzenie znajduje zastosowanie przede wszystkim w terenach o wysokim stopniu zurbanizowania.

Dobór separatora tłuszczu z osadnikiem

W przypadku ścieków dopływających do separatora tłuszczu zanieczyszczonych również zawiesiną należy zastosować separator z osadnikiem. Na podstawie posiadanej wartości nominalnej wielkości dopływu ścieków do separatora NS należy dobrać pojemność osadnika Vos.

Dobór pojemności osadnika na podstawie wartości nominalnej wielkości dopływu ścieków NS w zależności od lokalizacji separatora tłuszczu

Separatory Tłuszczu - dobór - urządzenia ochrony wód - Ecol Unicon

Dobór separatora tłuszczu na podstawie wyliczonej wartości przepustowości separatora NS (zgodnie z normą PN-EN 1825-2)

Separatory Tłuszczu - dobór - urządzenia ochrony wód - Ecol Unicon