FB
FB
Ecol Unicon

Osadniki wirowe

Osadniki wirowe


Osadniki wirowe są optymalnym rozwiązaniem w terenie zurbanizowanym, gdzie wymagane jest zastosowanie urządzenia  o dużej efektywności i małych gabarytach. W osadnikach wirowych oprócz siły grawitacji wykorzystuje się dodatkowo siłę odśrodkową. W konsekwencji uzyskiwana jest wysoka sprawność separacji zawiesin przy dużych obciążeniach hydraulicznych,  a tym samym relatywnie zmniejsza się powierzchnia osadnika w planie. Najczęściej osadniki te stosuje się przy zlewniach miejskich, dużych węzłach komunikacyjnych itp.
Główne zalety osadników wirowych:

  • wysoka skuteczność oczyszczania ścieków z zawiesin
  • mniejsza od tradycyjnych osadników powierzchnia zabudowy w planie
  • umieszczenie wlotu do osadnika pod dowolnym kątem, co znacząco ułatwia podłączenie urządzenia do sieci kanalizacyjnej
  • łatwa eksploatacja.
Osadniki wirowe Ecol-Unicon SP. z o.o.
Ecol-Unicon oferuje dwa typoszeregi osadników wirowych, EOW i V2B1, różniących się budową. Ruch wirowy ścieków dopływających do urządzenia wywołany jest za pomocą deflektora kierunkowego (EOW) lub stycznego wlotu do korpusu urządzenia (V2B1). Wylot z komory wirowej następuje w środkowej części zbiornika (rura centralna). W osadniku dwukomorowym drugi zbiornik podzielony jest na dwie części, przy czym pierwsza stanowi pułapkę części pływających lżejszych od wody, w tym substancji ropopochodnych, a druga – pełni rolę komory odpływowej.
W typoszeregu z wkładem lamelowym drugi zbiornik zawiera wkład lamelowy i pełni funkcję separatora substancji ropopochodnych.

W procesie oczyszczania wraz ze wzrastającym dopływem ścieki w zbiorniku wirują coraz intensywniej. Zwierciadło ścieków podnosi się wraz z zanieczyszczeniami pływającymi. W momencie przekroczenia poziomu krawędzi rury centralnej części pływające są wciągane do środka rury centralnej i przepływają wraz ze strumieniem ścieków do odpływu. Substancje ropopochodne i inne zanieczyszczenia lekkie zatrzymywane są w zależności od typu osadnika w:

  • drugiej części zbiornika (EOW-1 w opcji z deflektorem)
  • drugim zbiorniku (EOW-2, V2B1)
  • separatorze substancji ropopochodnych znajdującym się w drugim zbiorniku (EOW-2L, V2B1 zintegrowany z pakietem lamelowym).

Osadniki wirowe EOW

Osadniki EOW występują jako jednokomorowe EOW-1, dwukomorowe EOW-2 oraz zintegrowane z wkładem lamelowym EOW-2L.

Doboru osadnika z odpowiedniego typoszeregu dokonuje się na podstawie dwóch parametrów:

  • przepustowości hydraulicznej urządzenia, która nie powinna być mniejsza niż przepływ maksymalny kierowany do urządzenia (Qmax zlewni)
  • sprawności usuwania zawiesin wymaganej dla przepływu nominalnego kierowanego do urządzenia (Qnom zlewni).

Znając wartości przepływu ze zlewni Qmax i Qnom, można wstępnie dobrać osadnik z karty katalogowej przy zachowaniu zasady: Qmax zlewni < Qmax urządzenia. Osadniki wirowe EOW wykazują skuteczność usuwania zawiesiny na poziomie 80% dla przepływu nominalnego urządzenia Qnom (80%). W przypadku wymaganej innej skuteczności usuwania zawiesiny, urządzenie należy dobrać, korzystając z wykresu (Rys. 3), z którego można odczytać odpowiedni przepływ dla zadanej sprawności.

Przykład: dla wymaganej sprawności 69% możliwy jest dwukrotny przepływ nominalny 2 . Qnom(80%) co oznacza możliwość doboru niższego modelu osadnika.

Wykres EOW

Osadniki wirowe V2B1

Osadniki wirowe V2B1 występują jako dwukomorowe oraz – w celu zintensyfikowania procesu separacji substancji ropopochodnych – dwukomorowe zintegrowane z wkładem lamelowym (Rys. 4).

zastosowanie osadników

Dobór osadnika wirowego V2B1 odbywa się dwuetapowo:

1. Z wykresu (Rys. 5) należy odczytać typ osadnika wirowego V2B1 przy wymaganym stopniu redukcji zawiesiny (sprawności)  i obliczeniowego przepływu ścieków Qnom.

2. Dla wstępnie dobranego osadnika należy sprawdzić warunek Qmax zlewni

Poniżej przedstawiono sprawność osadników V2B1 w zależności od przepływu ścieków oraz przy wykorzystaniu poszczególnych modeli osadników

Sprawność osadników

Osadniki